FLEXICURITY – SZANSA NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ RYNKU PRACY

 

Celem Projektu jest adaptacja i upowszechnienie koncepcji flexicurity wśród przedstawicieli pracodawców i pracowników przedsiębiorstw z woj. podlaskiego oraz zainicjowanie publicznej dyskusji nad modelem flexicurity adekwatnym do potrzeb regionalnego rynku pracy.

 

Dlaczego flexicurity?

Korzyści dla pracodawcy:

 • elastyczna adaptacja firmy do zmian rynkowych poprzez optymalizację stanu i struktury zatrudnienia,
 • zwiększenie produktywności i efektywności zatrudnienia,
 • obniżenie kosztów pracy, w wyniku ograniczenia rozmiaru świadczeń pracowniczych oraz ryzyka wynikającego z rozwiązywania umów o pracę stałą,
 • łatwiejsze pozyskanie drogich ekspertów,
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Korzyści dla pracownika:

 • wzrost bezpieczeństwa zatrudnienia,
 • większe możliwości awansu wynikające z ciągłej poprawy kwalifikacji,
 • praca w różnych schematach czasu pracy,
 • możliwości wykonywania pracy u więcej niż jednego pracodawcy,
 • wzrost szansy zatrudnienia w regionach wiejskich i o dużej stopie bezrobocia

Korzyści społeczno – gospodarcze:

 • zrównoważony rozwój rynku pracy,
 • ograniczanie bezrobocia,
 • ograniczanie negatywnych skutków kryzysu gospodarczego,
 • rozwój kapitału ludzkiego

 

Działania realizowane w ramach projektu:

 • konferencje oraz seminaria promujące i upowszechniające ideę flexicurity w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Siemiatyczach,
 • warsztaty liderów idei flexicurity, z zakresu wdrażania modelu flexicurity,
 • badania prowadzone wśród reprezentantów dialogu społecznego, mające na celu określenie stopnia znajomości i akceptowalności idei flexicurity oraz ocenę możliwości realizacji koncepcji w regionie, a także wyznaczenie kierunku adaptacji modelu flexicurity do potrzeb podlaskiego rynku pracy,
 • opracowanie i dystrybucja: folderu na temat idei flexicurity, publikacji z referatami z konferencji inauguracyjnej, poradnika dobrych praktyk i wspólnych zasad wdrażania modelu flexicurity oraz raportu z badań

Korzyści z udziału w Projekcie:

 • wzrost wiedzy na temat idei flexicurity oraz korzyści płynących z możliwości zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy,
 • udział w opracowaniu rozwiązań w zakresie adaptacji modelu flexucurity do potrzeb podlaskiego rynku pracy,
 • dostęp do publikacji przygotowanych w ramach projektu,
 • wzrost konkurencyjności pracowników oraz przedsiębiorstw na skutek lepszej adaptacji do zmian rynkowych

 


Program Operacyjny Kapitał Ludzki