„Flexicurity” – co to jest?

„Flexicurity” to termin nieznany niejednokrotnie wielu z nas, który nie doczekał się jeszcze swego właściwego odpowiednika w języku polskim. Stanowi połączenie dwóch słów: flexibility (elastyczność) oraz security (bezpieczeństwo).

flexicurity = flexibility + security

 Ta kompilacja wyraża jednocześnie w najprostszy sposób głębię istoty idei „flexicurity”, jako próby godzenia elastyczności rynku pracy i jego bezpieczeństwa. Jest  zintegrowanym i kompleksowym podejściem do wyzwań stojących przed współczesnym rynkiem pracy, podejściem, którego celem jest z jednej strony uelastycznianie rynków pracy, organizacji pracy i stosunków pracy, z drugiej zwiększanie bezpieczeństwa zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego, zwłaszcza osób o słabszej pozycji na rynku pracy i spoza niego.

Ideowo koncepcja „flexicurity” opiera się na twierdzeniu, że elastyczność i bezpieczeństwo nie powinny być postrzegane jako przeciwieństwa, ale mogą się wzajemnie wspierać i uzupełniać. Kluczową rolę we właściwym rozumieniu i ostatecznie powodzeniu koncepcji „flexicurity” odgrywa spojrzenie wykraczające poza partykularne interesy którejkolwiek ze stron rynku pracy i poszukiwanie rozwiązań zapewniających równowagę między nimi, przynoszących obopólne korzyści, czerpane zarówno z elastyczności jak i bezpieczeństwa. 

                       Program Operacyjny Kapitał Ludzki