Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku – Lider Projektu

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku jest organizacją samorządu rzemiosła reprezentującą swoich członków wobec organów administracji oraz zaspakajającą potrzeby środowiska w zakresie promocji, szkolenia i usług informatycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej / księgowych, podatkowych, bhp, ochrony środowiska.  Zrzesza 17 organizacji cechowych i 3 spółdzielnie rzemieślnicze. 

Bierze udział w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Przedstawiciele Izby reprezentują stronę pracodawców w podkomitetach monitorujących:  Program Regionalny  Narodowej  Strategii Spójności,  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Izba systematycznie dostosowuje metody działania do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw północno – wschodniej Polski, dążąc do uzyskiwania przez nie coraz lepszych możliwości rozwoju i podnoszenia konkurencyjności na rynku lokalnym i międzynarodowym. Promuje idee społecznej odpowiedzialności biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Aktualnie Izba realizuje 4 projekty z PO KL na rzecz środowiska małych i średnich przedsiębiorstw, które dotyczą: podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych w sektorze MŚP i upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego, aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, a także działań na rzecz zrównoważonego rozwoju rynku pracy na Podlasiu.

 

Pozostałe cele statutowe Izba realizuje poprzez:

  • organizację procesu kształcenia oraz przeprowadzanie egzaminów i potwierdzanie kwalifikacji zawodowych na tytuł  czeladnika i mistrza w zawodzie,
  • usługi doradztwa prawnego, podatkowego, celnego, bhp, ochrony środowiska,
  • organizację kursów kwalifikacyjnych, pedagogicznych, bhp i doskonalących w zawodzie,
  • nadzór nad obsługą organizacyjno-prawną zakładów szkolących uczniów,
  • organizację udziału zrzeszonych członków w misjach gospodarczych, imprezach targowych i wystawienniczych, konferencjach i sympozjach krajowych i międzynarodowych.

  

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania – Partner

 

Uniwersytet w Białymstoku powstał w 1997 roku z przekształcenia istniejącej 29 lat Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie Uniwersytet w Białymstoku jest jedną z największych i najprężniejszych jednostek akademickich w północno-wschodniej Polsce. W skład Uniwersytetu wchodzi dziesięć wydziałów, w tym zamiejscowy w Siedlcach i zagraniczny w Wilnie.

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, której tradycje sięgają połowy lat 70-tych XX wieku. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Wysoką jakość zajęć dydaktycznych prowadzących na Wydziale potwierdza akredytacja dla kierunku Ekonomia, przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz certyfikat wysokiej jakości kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną.

Wydział Ekonomii Zarządzania UwB jest miejscem, które ma specyficzny klimat. Pośród starych murów zabytkowej siedziby Wydziału studenci mogą nie tylko pogłębiać wiedzę, lecz również rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Najciekawsze projekty ich autorstwa, dotyczące tak pracy naukowej, jak i życia studenckiego spotykają się z życzliwym odbiorem oraz wsparciem kadry naukowej i władz Wydziału i są wprowadzane w życie.

Swoim studentom Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB zapewnia dostęp do doskonale wyposażonej biblioteki, pracowni komputerowych oraz przestronnych sal dydaktycznych.

 

Forum Związków Zawodowych – Partner

 

Forum Związków Zawodowych jako Centrala związkowa powstała w 2002r. w Bydgoszczy, gdzie jest jej siedziba. Obecnie zrzesza ponad 400 tysięcy członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. Jest organizacją reprezentatywną w rozumieniu Ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego.

Sygnatariuszami FZZ są organizacje związkowe prawie wszystkich gałęzi gospodarki, od górników, pielęgniarek poprzez policjantów, kolejarzy, marynarzy, lekarzy, transportowców i rolników. Wraz z innymi partnerami społecznymi i stroną rządową uczestniczy w strukturach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych  i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego. Reprezentanci FZZ zasiadają we wszystkich Wojewódzkich i Powiatowych Radach Zatrudnienia. Obecność Forum jest widoczna w wielu instytucjach Unii Europejskiej, między innymi w Europejskim Komitecie Ekonomiczno- Gospodarczym, który jest organem doradczym UE.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki