Idea „flexicurity”  cieszy się coraz większym zainteresowaniem, rewolucjonizując europejski rynek pracy. Skuteczność tej koncepcji potwierdziły m.in. pozytywne przemiany obserwowane w Danii i Holandii. Rodzi się więc pytanie, czy sukces wynikający z implementacji komponentów „flexicurity” może mieć miejsce również w Polsce? Czy model „flexicurity” jest adekwatny do uwarunkowań regionalnego rynku pracy?

 

Badania prowadzone w ramach projektu Flexicurity – szansa na zrównoważony rozwój rynku pracy, mają na celu zdiagnozowanie aktualnego stanu realizacji idei flexicurity” w woj. podlaskim oraz określenie pożądanych kierunków działań interesariuszy rynku pracy, a także sposobów adaptacji koncepcji „flexicurity” do warunków regionalnych.

 

Badaniem zostaną objęci aktywni uczestnicy dialogu społecznego, wytypowani przez członków Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego (WKDS) w Białymstoku. Proces badawczy będzie obejmował następujące etapy:

Badanie typu Desk Research

Szczegółowa analiza typu Desk Research, będzie stanowić podstawę do prowadzenia dalszych etapów procesu badawczego. Weryfikacja źródeł wtórnych ułatwi przygotowanie narzędzi badawczych wykorzystywanych w kolejnych etapach.

Studia przypadków

W ramach prowadzonych badań zostaną opracowane cztery studia przypadków, stanowiące opisy dobrych praktyk w zakresie implementacji zasad „flexicurity” w odniesieniu do następujących obszarów:

  • elastyczne formy zatrudnienia
  • kształcenie ustawiczne
  • aktywna polityka rynku pracy
  • systemy zabezpieczenia społecznego

Indywidualne wywiady pogłębione

Indywidualne wywiady pogłębione zostaną przeprowadzone na próbie 45-ciu aktywnych uczestników dialogu społecznego. Celem wywiadów będzie określenie stopnia znajomości i akceptowalności idei „flexicurity” wśród przedstawicieli różnych grup interesariuszy. Ponadto wywiady umożliwią poznanie  subiektywnych ocen respondentów, dotyczących możliwości realizacji koncepcji w regionie. Zebrany materiał stanie się podstawą przygotowania scenariuszy do badań fokusowych.

Fokusy

Pogłębione wywiady grupowe (fokusy) mają na celu weryfikację i obiektywizację wyników indywidualnych wywiadów pogłębionych. Rezultatem badań będzie określenie możliwości adaptacji koncepcji „flexicutity” do potrzeb podlaskiego rynku pracy uwzględniając specyfikę regionalnego i lokalnego rynku pracy.

 

 

Badania pozwolą nie tylko zdiagnozować stopień wdrażania idei „flexicurity” w woj. podlaskim, ale także bieżące problemy regionalnego rynku pracy oraz specyfikę uwarunkowań efektywnej realizacji polityki „flexicurity”. Badania umożliwią dostosowanie modelu „flexicurity” do potrzeb podlaskiego rynku pracy  w odniesieniu do czterech komponentów:

  • elastyczne i przewidywalne porozumienia umowne,
  • kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie,
  • skuteczna aktywna polityka rynku pracy,
  • nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego.

 

Na podstawie badań powstanie raport, uzupełniony o rezultaty seminariów powiatowych i seminarium eksperckiego. Ponadto w ramach projektu przewiduje się opracowanie i publikację poradnika dobrych praktyk i wspólnych zasad wdrażania modelu „flexicurity”.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki>